Netwerk

De NVRD biedt haar leden ook een toegankelijk, laagdrempelig en waardevol netwerk dat leden met elkaar verbindt. Via het netwerk weten leden elkaar snel te vinden, helpt men elkaar met advies of pakt men zaken snel samen op. Het NVRD-netwerk staat voor openheid, daadkracht en diversiteit. Door de uitwisseling in dit netwerk helpen individuele leden de branche verder vorm te geven. Onder de NVRD-leden zijn een veelheid aan experts actief. Via het netwerk worden deze experts bij de NVRD betrokken en met elkaar verbonden. De NVRD biedt de leden toegang tot zowel kennis als kennissen.

Werkgroepen Internationaal Overig

Werkgroepen

Werkgroep Publieke Inzet

Ter bepaling van de publieke inzet bij de afspraken die rond de Raamovereenkomst verpakkingen zijn gemaakt, is in 2017 door de NVRD een werkgroep Publieke Inzet geformeerd met daarin vertegenwoordigers van gemeenten en publieke bedrijven.

Lees Meer

Werkgroep Publieke Inzet

Deze werkgroep biedt input en ondersteuning aan zowel VNG als NVRD bij het bepalen van de inzet en de agendering van praktische problemen in de verpakkingsketen. In de eerste vier maanden van 2018 vonden er conference calls plaats en gedurende het jaar is de werkgroep vier keer bijeen geweest.

Werkgroep BOR

De werkgroep BOR heeft in 2018 vijf keer vergaderd.

Lees Meer

Werkgroep BOR

De werkgroep is uitgebreid met een aantal nieuwe leden (waaronder Stadswerk) en bespreekt de ontwikkelingen op het gebied van BOR, pakt Jaarplanprojecten op en bereid standpunten voor.

Werkgroep Europa

De werkgroep Europa is één keer bij elkaar geweest.

Lees Meer

Werkgroep Europa

Daarbij is onder andere de input voorbereid op de Europese Plastic Strategy en is van gedachten gewisseld over de Europese Urban Agenda for the Circular Economy.

Platform gladheidbeheer

De NVRD faciliteert een platform van lokale gladheidbeheerders.

Lees Meer

Platform gladheidbeheer

In het platform wordt kennis gedeeld en worden ervaringen uitgewisseld. Het platform is in 2018 niet bij elkaar geweest. Wel is er digitaal kennis gedeeld en heeft men meegedacht over het Gladheidcongresprogramma.

Werkgroep Circulair Inkopen Afvalbakken

De werkgroep houdt zich bezig met het circulair inkopen van afvalbakken voor in de openbare ruimte

Lees Meer

Werkgroep Circulair Inkopen Afvalbakken

De werkgroep houdt zich bezig met het circulair inkopen van afvalbakken voor in de openbare ruimte

Werkgroep Fiscalisten

De werkgroep fiscalisten is opgericht om de NVRD te ondersteunen bij het maken van een branchekader inzake de Vpb wetgeving. Het branchekader is bijna gereed.

Lees Meer

Werkgroep Fiscalisten

De werkgroep heeft afsluitend overleg met de Belastingdienst gevoerd over de Vpb wetgeving. Afspraken bijna gereed.

Werkgroep Circulair Inkopen Werkkleding

Deze werkgroep is in 2018 afgerond. Aan het komen tot circulaire bedrijfskleding bleken nog te veel haken en ogen te zitten.

Platform Duurzaam Wagenparkbeheer

In 2018 is, naar aanleiding van een kennisbijeenkomst over duurzaam wagenparkbeheer, het platform Duurzaam Wagenparkbeheer opgericht.

Lees Meer

Platform Duurzaam Wagenparkbeheer

In dit platform wisselen wagenparkbeheerders en geïnteresseerden kennis en ervaringen uit. Eind 2018 begin 2019 is vooral aandacht besteed aan het convenant ‘duurzame voertuigen en brandstoffen reinigingsbranche’.

Werkgroep Privacy

De werkgroep privacy is opgericht naar aanleiding van de Arnhemse afvalpaszaak. De werkgroep werkt aan een Factsheet privacy, waarin voor alle inzamelmiddelen in kaart wordt gebracht welke gegevens worden verzameld en welke privacy risico’s er daarbij gelden.

Lees Meer

Werkgroep Privacy

In onderstaande podcast is te horen voor wie de factsheet bedoeld is en hoe je hem kunt gebruiken.

Bekijk hier de factsheet: https://www.nvrd.nl/factsheet_privacy/

Juridische werkgroep

De werkgroep pakt juridische thema’s die spelen binnen de branche gezamenlijk op.

Lees Meer

Juridische werkgroep

In 2018 heeft ze zo nu en dan kort overlegd per e-mail over juridische vragen.

Werkgroep circulaire minicontainers

De werkgroep heeft aanbestedingsstukken voor circulaire minicontainers opgeleverd die gepubliceerd zijn op de site van de NVRD. Een aantal werkgroep leden is nu bezig met een aanbesteding voor circulaire minicontainers aan de hand van de aanbestedingsstukken.

Lees Meer

Werkgroep circulaire minicontainers

De werkgroep heeft aanbestedingsstukken voor circulaire minicontainers opgeleverd die gepubliceerd zijn op de site van de NVRD. Een aantal werkgroep leden is nu bezig met een aanbesteding voor circulaire minicontainers aan de hand van de aanbestedingsstukken.

Internationaal

ISWA

In 2018 heeft de NVRD samen met de gemeente Rotterdam een bid uitgebracht voor de huisvesting van ISWA in Rotterdam vanaf 2020.

Lees Meer

ISWA

In 2018 heeft de NVRD samen met de gemeente Rotterdam een bid uitgebracht voor de huisvesting van ISWA in Rotterdam vanaf 2020. Op de ISWA-ledenvergadering in Kuala Lumpur hebben de leden unaniem ingestemd met dit bid.

Meer informatie www.ISWA.org

Municipal Waste Europe

Municipal Waste Europe richt zich specifiek op de belangenbehartiging voor de publieke afvalsector in Brussel.

Lees Meer

Municipal Waste Europe

De NVRD participeert in het Policy Committee van MWE waar de activiteiten van de staf inhoudelijk gecoördineerd worden. Het Policy Committee komt vier keer per jaar bijeen in Brussel.

Meer informatie: https://www.municipalwasteeurope.eu/

Werkgroep Europa

De werkgroep Europa is één keer bij elkaar geweest.

Lees Meer

Werkgroep Europa

Daarbij is onder andere de input voorbereid op de Europese Plastic Strategy en is van gedachten gewisseld over de Europese Urban Agenda for the Circular Economy.

Overig

Communicatie netwerk

De NVRD heeft een netwerk van circa 60 actieve communicatieadviseurs van gemeenten en publieke bedrijven welke we benaderen als er iets in de (landelijke) media speelt.

Lees Meer

Communicatie netwerk

Ook in 2018 hebben we hier veel aan gehad omdat we op deze manier snel konden schakelen met communicatieprofessionals en snel boodschappen konden afstemmen en verspreiden. Wilt u ook worden toegevoegd aan dit netwerk? Stuur een e-mail naar degroot@nvrd.nl

Kernteam Luiers

Het kernteam Luiers bestaande uit het ministerie van I&W, RWS en de NVRD is vijf keer bijeen geweest.

Lees Meer

Kernteam Luiers

Het kernteam Luiers bestaande uit het ministerie van I&W, RWS en de NVRD is vijf keer bijeen geweest. Hierbij lag de aandacht vooral op het uitsluiten van risicostoffen in de recycling, aansluiting bij de zorg en de mogelijkheden om het gebruik van wasbare luiers te stimuleren. Over deze luiers heeft ook een workshop plaatsgevonden.

Redactie GRAM

De redactiecommissie GRAM komt 10 keer per jaar bijeen om de onderwerpen voor GRAM te bespreken.

Lees Meer

Redactie GRAM

Aan de hand van 15 thema’s worden artikelen voorbereid, aangevuld met actualiteiten en branchenieuws. Uiteraard wordt ook gekeken naar de rol van GRAM in de totale media-mix die de NVRD inzet om haar leden te informeren.

Expertgroep BOR en publieke bedrijven

In de expertgroep BOR delen een vijftiental publieke bedrijven die actief zijn in het beheer van de openbare ruimte op directie- en managementniveau kennis en ervaringen uit.

Lees Meer

Expertgroep BOR en publieke bedrijven

In 2018 (en januari 2019) zijn twee expertsessies georganiseerd rondom de thema’s inwonerparticipatie en arbeidsparticipatie. De intervisie-bijeenkomsten worden in 2019 voortgezet.

Ledenbezoeken door bureau

Sinds eind 2017 bezoeken de NVRD-beleidsmedewerkers willekeurig leden zonder dat daar direct een aanleiding voor is.

Lees Meer

Ledenbezoeken door bureau

Doel van deze bezoeken is om te horen waar NVRD-leden mee bezig zijn en wat zij van de NVRD verwachten. Deze bezoeken staan los van de VANG-accountgesprekken en zijn bedoeld om leden de kans te geven om vragen te stellen en voor hen belangrijke onderwerpen te agenderen. In 2018 zijn ruim 40 leden in dit kader bezocht.

Young Professionals

Young NVRD werd in 2015 opgericht, met als doel om de afvalbranche uiteindelijk overbodig te maken.

Lees Meer

Young Professionals

Momenteel zijn er bijna 100 Young Professionals vanuit de gehele branche aan dit netwerk verbonden. Ieder jaar organiseert het bestuur van Young NVRD drie bijeenkomsten. Momenteel bestaat het bestuur uit voorzitter Machteld Woudenberg (Avalex), Frank Donkers (gemeente Utrecht), Rik Hardenberg (ROVA), Sigrid Schuurmann (gemeente Rotterdam) en Suzie van de Pas (NVRD).

20180713_172902

Matrasketen overleg

Netwerk van ketenpartners binnen de matrasketen.

Lees Meer

Matrasketen overleg

Doel is om te komen tot een gesloten matrasketen. In 2018 zijn meer grote matrasleveranciers aangesloten. Er wordt nagedacht over een vrijwillige producentenverantwoordelijkheid.

Samenwerking Stadswerk

In 2018 is enkele keren overleg gevoerd met vereniging Stadswerk.

Lees Meer

Samenwerking Stadswerk

Verder is een aantal projecten samen opgepakt (het belang van beheer en circulaire economie in BOR, gewoon doen). Een medewerker van Stadswerk neemt vanaf 2018 deel aan de NVRD-werkgroep BOR.