Kennis

Een belangrijke waarde van de vereniging is de toegang tot kennis en het delen van ervaringen. In een steeds complexer en dynamischer werkveld is een snelle toegang tot de juiste kennis en informatie van essentieel belang. Binnen de vereniging is een enorme collectieve kennis aanwezig die niet alleen voor de leden maar ook voor derden zeer waardevol is. De vereniging heeft voor haar leden een belangrijke rol in het ontwikkelen en delen van kennis en het duiden en doen begrijpen van relevante zaken. De NVRD helpt leden hierover een mening te vormen, zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau.

Kennisproducten Dossiers Kennisbijeenkomsten Overig

Kennisproducten

Verhaal Belang van Beheer

NVRD en Stadswerk hebben de brochure ‘Beheer doet ertoe!’ gepubliceerd.

Lees Meer

Verhaal Belang van Beheer

Hierin worden tien maatschappelijke uitdagingen in kaart gebracht waaraan de beheerder waarde kan toevoegen. In een reeks artikelen in de GRAM wordt op deze uitdagingen ingezoomd en besproken hoe ze met elkaar te combineren zijn. Aan het eind van 2019 wordt een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de brochure en de aansluitende artikelenreeks.

Belang van Beheer folder

Meer informatie in het dossier Belang van Beheer

Factsheet Privacy

De NVRD heeft naar aanleiding van de Arnhemse afvalpaszaak de werkgroep Privacy opgericht. Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden met de vraag wat wel en wat niet mag wanneer afvalinzamelaars persoonsgegevens registeren bij de uitvoering van hun taak. Een en ander heeft geresulteerd in de Factsheet Privacy.

Lees Meer

Factsheet Privacy

Bekijkhet factsheet hier: https://www.nvrd.nl/factsheet_privacy/

Beluister hier de podcast met Monique Hennekens over Privacy in de afvalbranche:

Nationale Denktank

De NVRD was dit jaar themapartner van de Nationale DenkTank 2018. Jaarthema was: de circulaire economie.

Lees Meer

Nationale Denktank

Het eindrapport van de Nationale DenkTank bevat tien veelbelovende oplossingen om de transitie naar een circulaire metropool te versnellen. De Nationale DenkTank 2018 bestond uit 20 getalenteerde, net afgestudeerden, die in vier maanden intensief onderzoek deden naar dit vraagstuk. Naast de NVRD waren ook de NVRD-leden HVC, gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam en de gemeente Haarlemmermeer betrokken bij de DenkTank 2018. Bekijk hier de tien oplossingen:

https://ndt18.nl/oplossingen/  

Toekomstsvisie

Op de Algemene Ledenvergadering in mei 2018 is het eindresultaat van het project ‘De toekomst van de branche’ gepresenteerd.

Lees Meer

Toekomstsvisie

In de speciale GRAM-toekomst special en een animatiefilm worden vier toekomstscenario’s geschetst, inclusief een mogelijke rol van de sector. Met behulp van deze scenario’s kunnen leden in discussie gaan over de strategische agenda van de NVRD en hun eigen strategie. Het bureau heeft op verzoek een aantal presentaties over dit thema verzorgd.

Aanbestedingsstukken circulaire minicontainers

In 2018 plaatste de NVRD aanbestedingsdocumenten voor de circulaire minicontainer, online op het ledennet van de website. De werkgroep wil met deze documenten bewerkstelligen dat één of meerdere zo circulair mogelijke minicontainers op de markt komen die op grote schaal worden ingekocht.

Lees Meer

Aanbestedingsstukken circulaire minicontainers

De aanbestedingsstukken zijn te downloaden voor leden via https://www.nvrd.nl/circulair

Folder raadsleden en masterclasses

Ten behoeve van (nieuwe) raadsleden heeft de NVRD een folder ontwikkeld met bestuurlijke aandachtspunten getiteld ‘Samen voor schone en afvalvrije gemeenten’.

Lees Meer

Folder raadsleden en masterclasses

Deze folder is zowel naar alle griffies van gemeenten gestuurd als naar de NVRD-leden. Het overgrote deel van de gemeenten heeft de folder doorgestuurd naar hun raadsleden. De folder laat nieuwe raadsleden in een oogopslag zien wat er allemaal speelt op het gebied van het gemeentelijk afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en deze folder heeft de NVRD ook Masterclasses aangeboden waarin een verdieping en vertaling naar de lokale praktijk wordt gegeven op de ontwikkelingen zoals ze in de folder zijn opgenomen. Hiervan is door een tiental gemeenten en/of samenwerkingsverbanden gebruik gemaakt. Ook in 2019 worden deze masterclasses nog steeds gegeven.

Bekijk hier de folder Samen voor Schone en afvalvrije gemeenten:

https://www.nvrd.nl/cms/streambin.aspx?documentid=21560

Dossiers

Privacy

In 2018 is gewerkt aan een factsheet privacy die begin 2019 verschenen is.

Lees Meer

Privacy

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG zorgt ervoor dat privacyrechten worden versterkt en uitgebreid. Daarnaast wordt meer verantwoordelijkheid voor privacy neergelegd bij organisaties. Ook krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), toezichthouder op de naleving van de privacywetgeving, de bevoegdheid om onder meer boetes op te leggen. Al voor inwerkingtreding van de AVG werd de afvalbranche gewezen op het belang van privacy bij de taak van inzameling van huishoudelijk afval door gemeenten. In gemeente Arnhem klaagde een burger over de gegevens die verzameld werden bij ondergrondse containers die enkel geopend konden worden met afvalpassen gekoppeld aan een adres. In het kader van de Arnhemse afvalpaszaak en de inwerkingtreding van de AVG, heeft de NVRD een aantal stappen ondernomen om haar leden te ondersteunen om zich te conformeren aan de privacywetgeving. De NVRD heeft de Factsheet privacy opgesteld. Aan de hand daarvan kunt u in kaart brengen of de persoonsgegevens die u verzamelt al dan niet risicovol zijn in het kader van de privacywetgeving. Daarnaast heeft de NVRD een aantal modellen opgesteld die de afvalbranche kunnen helpen conform de privacy wetgeving te opereren. U treft de modellen en de Factsheet privacy aan onder het kopje ‘Betekenis voor gemeenten en afvalbedrijven’.

Meer informatie in het Privacy dossier

Route 2020 (AMBOR)

NVRD en O&O Fonds GEO zijn na het Sectorplan AMBOR een verdere samenwerking aangegaan met het project Route2020.

Lees Meer

Route 2020 (AMBOR)

In dit project staat het uitvoerende personeel in de branche centraal: we maken medewerkers bewust van het feit dat zij ook zelf aan slag zijn om bij te blijven. Het belangrijkste middel daartoe is de communicatiecampagne ‘Pak je kansen!’. Deze campagne is gericht op de medewerker: we brengen positieve ervaringen van collega’s in beeld en verlagen de drempel van persoonlijke ontwikkeling. Voor HR-personeel en teamleiders ontwikkelen we tools om het thema persoonlijke ontwikkeling op een goede manier aan te kaarten. Verschillende middelen zijn: filmpjes, zelfreflectie kaarten, quizkaarten en posters. Verder is een zogenaamde Vakdag over dit thema voorbereid die voor 22 mei 2019 op de planning staat. De doelgroep voor deze dag is de uitvoerend medewerker. Hij of zij kan deelnemen aan een plenair programma en verschillende workshops. Deze dag speelt zich af bij DUS te Utrecht. Naast het creëren van bewustwording zoeken we in arbeidsmarktregio’s naar vanzelfsprekende contacten met andere sectoren. Voorloper hierin is de Dar in regio Nijmegen. Zij hebben inmiddels twee bijeenkomsten met verschillende bedrijven uit de regio gehad, waarin zij het o.a. hebben over het uitwisselen van personeel, maar ook het samen optrekken in opleidingen.

Meer informatie in het dossier Route2020

Toekomst van de branche

De komende decennia zal de sector met veel uitdagingen te maken krijgen. Wat is de rol van onze sector in de circulaire economie? Hoe vullen we toekomstig werkgeverschap in, wat gebeurt er met de zorgplicht en welke invloed hebben technologische ontwikkelingen?

Lees Meer

Toekomst van de branche

De komende decennia zal de sector met veel uitdagingen te maken krijgen. Wat is de rol van onze sector in de circulaire economie? Hoe vullen we toekomstig werkgeverschap in, wat gebeurt er met de zorgplicht en welke invloed hebben technologische ontwikkelingen? Dit dossier geeft hier inzicht in.

Om beter voorbereid te zijn op deze onzeker toekomst heeft de NVRD vier toekomstscenario’s geschetst, inclusief mogelijke rollen voor de sector. In welk scenario we terechtkomen kunnen we niet voorspellen. Wel helpen ze ons om voorbereid te zijn op de toekomst. Gebruik ze om gesprekken over de toekomst aan te gaan, in discussie te gaan over de strategische agenda van de NVRD en je eigen strategie te bepalen.

In onderstaande animatie worden de toekomstscenario’s kort toegelicht

Bekijk hier de GRAM special over dit onderwerp:

Cover GRAM Special 2018_V2

Raamovereenkomst Verpakkingen

In 2018 is er veel aandacht geweest voor het dossier verpakkingen. In maart is de tussentijdse evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer

Raamovereenkomst Verpakkingen

In 2018 is er veel aandacht geweest voor het dossier verpakkingen. In maart is de tussentijdse evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd waarin verschillende discussiepunten waren opgenomen maar waarin de in 2017 uitgevoerde kostenonderzoeken niet zijn meegenomen. Daarnaast ontstond er steeds meer discussie over de ketenregie en andere punten. Daarom hebben VNG en NVRD, samen met verschillende werkgroepen in de achterban de 10 publieke uitgangspunten bij de evaluatie van de afspraken uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 geformuleerd en een vragenlijst uitgezet onder gemeenten over wat gemeenten in nieuwe afspraken geregeld willen zien. Daarnaast is in de tweede helft van 2018 gewerkt aan de invulling van de vraag vanuit leden om de bestuurlijke en ambtelijke delegatie van VNG te versterken. Dit heeft ertoe geleid dat een ervaren gemeentelijke onderhandelaar door ons is benaderd en bereid is gevonden om de gesprekken rond de Raamovereenkomst namens gemeenten te voeren, de VNG-delegatie te versterken en de publieke inzet te verduidelijken. Aansluitend hebben verschillende werkgroepen gewerkt aan tegenvoorstellen over verschillende onderdelen uit de Raamovereenkomst waardoor de gesprekken begin 2019 weer opnieuw opgestart zijn.

Meer informatie in het Verpakkingendossier

Onkruidbestrijding

Onkruid op verharding is belangrijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de beleving daarvan door de burger.

Lees Meer

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding is steeds vaker onderdeel van een integrale beheeraanpak. Zo wordt ingezien dat via maatregelen in ontwerp en inrichting onkruid kan worden voorkomen en is er een duidelijke relatie met bijvoorbeeld mechanische reiniging. Bovendien wordt regelmatig de koppeling gelegd tussen sociale doelstellingen uit de Participatiewet en het beheren van onkruid.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen is sinds april 2016 in Nederland verboden voor de professionele gebruiker. Sinds 1 november 2017 geldt dat ook voor onverharde terreinen. Het verbod heeft een grote impact gehad op de onkruidbestrijding in Nederland. Met name voor gemeenten en beheerders die eerder met chemische middelen het onkruid beheerden is het de uitdaging een nieuw evenwicht te zoeken in de inzet van thermische en mechanische methoden, de te realiseren kwaliteit en de kosten. In dit kader spreken we niet meer van onkruidbestrijding maar van onkruidbeheersing.

Meer informatie in het dossier onkruidbestrijding

 

Van Afval Naar Grondstof

Het Programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) is voortgekomen uit de Groene Groeistrategie van het Rijk waarin het beleid is weergegeven om het concurrentievermogen van Nederland te versterken.

Lees Meer

Van Afval Naar Grondstof

Het Programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) is voortgekomen uit de Groene Groeistrategie van het Rijk waarin het beleid is weergegeven om het concurrentievermogen van Nederland te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie terug te dringen. Inmiddels is VANG onderdeel geworden van het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie. Het programma VANG- Huishoudelijk Afval (HHA) is het deelprogramma wat zich specifiek bezighoudt met huishoudelijk afval. De doelstellingen hiervoor zijn ontleend aan het Publiek Kader voor Huishoudelijk Afval wat het Rijk, VNG en NVRD in 2014 samen hebben ondertekend. Hierin is een ambitie opgenomen om in 2020 tot 75% afvalscheiding te komen. Deze ambitie is verder geconcretiseerd in een streven om in dat jaar nog maximaal 100 kg restafval (fijn en grof samen) per inwoner te produceren, met een doorontwikkeling naar maximaal 30 kg in 2025. Via het programma VANG-HHA proberen de betrokken partijen deze ambitie te realiseren.

Meer informatie in het Van Afval Naar Grondstof dossier

kwaliteit

Na een oproep in de nieuwsbrief is de NVRD in het tweede kwartaal gestart met de werkgroep Kwaliteit.

Lees Meer

kwaliteit

Aangezien bij verschillende afvalstromen de kwaliteitsdiscussie een rol speelt, is ervoor gekozen om eerst een onderzoek naar de grootste problemen met GFT, papier, textiel en verpakkingen te doen onder de leden van de NVRD. Mede aan de hand van de uitkomsten zal de aandacht voor kwaliteit in 2019 binnen VANG zich vooral richten op GFT en textiel.

 

Het belang van beheer

De openbare ruimte is het bindmiddel in onze samenleving. Het vormt de basis voor het openbare leven. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten, naar hun werk gaan, spelen, sporten en ontspannen.

Lees Meer

Het belang van beheer

De openbare ruimte is het bindmiddel in onze samenleving. Het vormt de basis voor het openbare leven. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten, naar hun werk gaan, spelen, sporten en ontspannen. Het beheer van de openbare ruimte is daarmee één van de belangrijkste werkterreinen van een gemeente. Het belang van beheer zal toenemen als we de openbare ruimte gaan zien als middel om de brede maatschappelijke uitdagingen van dit moment in aan te pakken.

De NVRD wil in 2018de waarde en het belang van beheer aantonen, laten zien aan welke maatschappelijke opgaven de openbare ruimte bijdraagt en waar kansen liggen voor de sector. Op die manier brengen we de waarde van het beheer van de openbare ruimte in beeld. Dit doen we samen met Stadswerk.

Meer informatie over dit dossier

Kennisbijeenkomsten

Duurzame Inzetbaarheid en Veiligheid

Centrale thema van deze bijeenkomst was ‘Duurzame Inzetbaarheid en Veiligheid’.

Lees Meer

Duurzame Inzetbaarheid en Veiligheid

Dura Vermeer nam de aanwezigen mee in het traject ‘Zien-Handelen-Leren’ waarmee zij de aandacht voor veiligheid binnen het bedrijf stevig heeft verbeterd. Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van Route2020: werknemers op weg naar een betere positie op de veranderende arbeidsmarkt. De aanwezigen maakten kennis met het project waarin medewerkers van inzamelingsbedrijven zich bewust worden van veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgedaagd worden zelf stappen te zetten om duurzaam inzetbaar te blijven. Een filmpje kan hier worden bekeken:

VANG-Workshops georganiseerd door de NVRD

In 2018 zijn zes bijeenkomsten georganiseerd in het kader van VANG-HHA. De bijeenkomsten hadden betrekking op:

Lees Meer

VANG-Workshops georganiseerd door de NVRD

In 2018 zijn zes bijeenkomsten georganiseerd in het kader van VANG-HHA. De bijeenkomsten hadden betrekking op:

  • Kennisplatform: 8 deelnemers
  • Milieustraten: Almere (twee keer), totaal 59 deelnemers.
  • Handhaving: Rotterdam, 19 deelnemers
  • Textiel: Zaanstad, 37 deelnemers
  • Omgekeerd Inzamelen: Arnhem, 39 deelnemers.

Meer informatie over het VANG programma: https://www.vang-hha.nl/

Grenzen aan informatietechnologie

We kunnen niet zonder informatie. Continue wisselen wij informatie met elkaar uit en registreren wij informatie.

Lees Meer

Grenzen aan informatietechnologie

Mede door de komst van de AVG op 25 mei 2018 is er meer aandacht voor hoe wij met informatie om dienen te gaan. Zaken zoals ICT en privacy spelen een belangrijke rol bij informatie-uitwisseling. Deelnemers aan deze kennisbijeenkomst kregen inzicht in de AVG in relatie tot de afvalbranche. Daarnaast liet ethisch hacker Maarten Hartsuijker zien hoe kwetsbaar we zijn en maakte hij helder welke verbeterpunten op het gebied van ICT en privacy mogelijk zijn.

Meer informatie in het Privacy dossier

Communicatie

Op 15 november vond er een themabijeenkomst over communicatie en media plaats in Beeld en Geluid Hilversum.

Lees Meer

Communicatie

140 communicatieprofessionals luisterden naar een interessant programma met inspirerende sprekers. Margreet Reijntjes (presentatrice Radio 1) leidde de dag. Er waren sprekers namens Nederlandse Spoorwegen, Hogeschool Journalistiek, The Bigstory en Het Groene Brein. Daarnaast deelden verschillende leden hun ervaringen op communicatiegebied.

Download samenvatting per spreker.

Overig

Kennisplatforms

In 2018 is het VANG-kennisplatform op verschillende vlakken aangepast.

Lees Meer

Kennisplatforms

In 2018 is het VANG-kennisplatform op verschillende vlakken aangepast. Op basis van input uit een gebruikersbijeenkomst begin 2018 zijn de groepen omgevormd tot zes communities: grondstofstromen, inzamelen, communicatie, campagnes, open forum en het programma VANG. De VANG-nieuwsberichten en -bijeenkomsten op de VANG-website zijn gekoppeld aan het kennisplatform en worden ook daar getoond. Gebruikers kunnen reageren op documenten en deze ook ‘liken’. De documenten zijn bovendien grotendeels overgeheveld naar de kennisbibliotheek. Er zijn nu 305 gebruikers met inlog voor het platform. Dit zijn er 25 meer dan in 2017.

Benchmark Huishoudelijk Afval

De benchmark Huishoudelijk Afval is een management-, netwerk- en kennisinstrument bedoeld voor gemeenten en publieke afvalbedrijven waarin kernprestaties van het gemeentelijk afvalbeheer inzichtelijk worden gemaakt en vergeleken.

Lees Meer

Benchmark Huishoudelijk Afval

Het biedt organisaties aanknopingspunten voor het effectiever en efficiënter maken van hun afvalbeheer. Het plan voor een Nederland breed (vereenvoudigd) benchmarktraject voor alle Nederlandse gemeenten bleek een succes. Er namen in 2018 (peiljaar 2017) 180 gemeenten (ruim 10 miljoen inwoners) deel aan de benchmark. Het analyserapport met gemiddelde resultaten en best practices vindt u op www.benchmarkafval.nl In 2018 is samen met Gloedonline en Businessmonitor gewerkt aan het vernieuwen van de website van de benchmark Huishoudelijk Afval (www.benchmarkafval.nl). De site is visueel aantrekkelijker gemaakt en er is een ‘bekijk en vergelijk’ VANG-tool toegevoegd waarmee gemeenten zich gemakkelijk en snel op onderdelen of karakteristieken kunnen vergelijken met elkaar.

 

Meer informatie: www.benchmarkafval.nl

NVRD nieuwsbrief

Iedere twee weken verschijnt er een digitale NVRD-nieuwsbrief met actuele informatie die van belang is voor de leden.

Lees Meer

NVRD nieuwsbrief

Bekijk hier het actuele nieuws van de NVRD:

https://www.nvrd.nl/nieuws

Arbocatalogus Afvalbranche

De Arbocatalogus Afvalbranche geeft inzicht in veiligheid gerelateerde zaken in de afvalbranche

Lees Meer

Arbocatalogus Afvalbranche

De Arbocatalogus Afvalbranche biedt maatregelen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk, specifiek toegesneden op de situatie in de afvalbranche. In 2018 is ingezet op een beter toegankelijke catalogus door de website responsive te maken. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd om meer bekendheid voor de catalogus te genereren.

Meer informatie: http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl

Municipal Waste Europe

MWE

Lees Meer

Municipal Waste Europe

MWE heeft begin 2018 een seminar georganiseerd met als titel ‘The Future of Plastics’. Namens de NVRD heeft Maarten Goorhuis hier het woord gevoerd.

 

Meer informatie: https://www.municipalwasteeurope.eu/

ISWA

Tijdens het ISWA Congres in Kuala Lumpur was Nederland goed vertegenwoordigd.

Lees Meer

ISWA

Onder meer de gemeente Rotterdam, Twente Milieu en de NVRD hebben hier presentaties verzorgd. De NVRD heeft daarnaast deelgenomen aan twee ISWA Werkgroep bijeenkomsten.

Meer informatie: https://www.iswa.org/

Vakblad GRAM

Jaargang 109 staat er op de teller van het vakblad GRAM.

Lees Meer

Vakblad GRAM

Naast tien reguliere edities, verscheen in de maand mei een speciale uitgave over de toekomst van de afval- en reinigingsbranche. Vier scenario’s worden hierin toegelicht, evenals de toekomstbeelden van mensen met een sterke visie op een duurzame circulaire toekomst.

https://www.nvrd.nl/gram

 

Wij maken werk van circulair

Binnen dit project wordt kennis verzameld en gedeeld over circulair inkopen.

Lees Meer

Wij maken werk van circulair

In het deeltraject circulair inkopen van minicontainers zijn in 2018 concrete aanbestedingsstukken opgesteld die voor alle leden beschikbaar zijn op de site van de NVRD. Het is de bedoeling ook aanbestedingsstukken op te stellen voor het circulair inkopen van afvalbakken. Daarnaast wordt binnen dit project aandacht gegeven aan voorbeelden van circulaire initiatieven door middel van de rubriek ‘Wij maken werk van circulair’ in de GRAM.

Meer informatie in het dossier Wij maken werk van circulair

Digi-GRAM

De Digi-GRAM verschijnt in de week voordat de papieren GRAM op de deurmat valt en belicht drie hoofdartikelen per uitgave.

Lees Meer

Digi-GRAM

De Digi-GRAM verschijnt in de week voordat de papieren GRAM op de deurmat valt en belicht drie hoofdartikelen per uitgave.

Meer informatie over GRAM:

https://www.nvrd.nl/gram

Leidraad Arbeidsbelasting ter vervanging P90

Gedurende 2018 heeft de NVRD samen met de Vereniging Afvalbedrijven overleg gevoerd met sociale partners om de resultaten van het onderzoek naar fysieke belasting te vertalen naar de praktijk.

Lees Meer

Leidraad Arbeidsbelasting ter vervanging P90

De nieuwe Leidraad Fysieke Belasting moet een plek krijgen in de Arbocatalogus; daartoe is overeenstemming tussen sociale partners een vereiste. In 2019 wordt dit overleg over de implementatie vervolgd.

Factsheets

In 2018 heeft de NVRD diverse factsheets opgesteld

Lees Meer

Factsheets

In 2018 is gestart met een factsheet ‘ondergrondse containers’ die in 2019 gepubliceerd wordt. Verder zijn er factsheets opgesteld over privacy.