Financiële kerncijfers

Voor het eerst sinds enkele jaren is er geen overschot op het resultaat van de NVRD, maar sluit de jaarrekening op 0. Hier zijn twee voorname oorzaken voor aan te wijzen. Enerzijds is er een andere manier van begroten gekozen, die begroting en realisatie meer op elkaar aan diende te laten sluiten. Anderzijds is er in de afgelopen jaren een reserve “extra uit te voeren projecten” opgebouwd. Een aantal bestuursbesluiten heeft geleid tot extra uitgaven en een onttrekking aan de reserve die tot het 0-resultaat leidt.