Belangenbehartiging

Het behartigen en vertegenwoordigen van de belangen van de leden is een belangrijke taak van de NVRD. Door het collectief is de vereniging een sterke partner voor haar leden. Belangenbehartiging is veel meer dan invloed trachten te verkrijgen op de besluitvorming door lobby in het parlement. Belangenbehartiging gebeurt door in een vroeg stadium en aan vele vergader- en onderhandeltafels proactief de leden te vertegenwoordigen. De NVRD zit aan tafel omdat ze wordt gezien als dé vertegenwoordiger van de sector.

Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging

Landelijke samenwerking zwerfafval

In 2018 is een einde gekomen aan de Landelijke Aanpak Zwerfafval (LAZ) waarin de NVRD samen met Rijkswaterstaat en NederlandSchoon werk maakte van een afvalvrij Nederland.

Lees Meer

Landelijke samenwerking zwerfafval

Nederland Schoon heeft ervoor gekozen om via een eigen Actieplan Zwerfafval 2019 (waaronder een Gemeenteprogramma zwerfafval) verder te gaan. De NVRD blijft betrokken bij dit Actieplan Zwerfafval (bijvoorbeeld uitvoering Benchmark Schoon), maar heeft in 2018 besloten geen volwaardige uitvoeringspartner meer te zijn. In 2018 is de inzet van de NVRD gericht geweest op het ondersteunen van de VNG bij de evaluatie van dit deel van de Raamovereenkomst Verpakkingen.

Raamovereenkomst Verpakkingen

In 2018 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het ministerie van I&W om de verschillende discussiepunten en uitvoeringsproblemen onder de aandacht te brengen.

Lees Meer

Raamovereenkomst Verpakkingen

Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen verschillende NVRD-leden en het Afvalfonds om tot een uitvoeringsorganisatie te komen. Dit is in eerste instantie niet gelukt. Verder neemt de NVRD op verzoek van VNG-deel aan de beheercommissie UMP en aan verschillende stuur- en begeleidingscommissies van onderzoeken van het KIDV, Learning center en andere partijen. Hierover zijn de leden van de NVRD via de nieuwsbrief, website en GRAM op de hoogte gehouden.

Meer informatie in het dossier Verpakkingen

Truckkartel

In 2018 heeft de NVRD haar leden gewezen op het claiminitiatief van NL-Truckkartel.

Lees Meer

Truckkartel

Dit initiatief is opgericht om de schade van gedupeerden van het truckkartel dat lange tijd in stand werd gehouden, te compenseren. Er is een informatiebijeenkomst gehouden en geïnteresseerde leden worden op de hoogte gehouden van de verdere acties van het claiminitiatief.

Meer informatie in het dossier Truckkartel

Brancheafspraken Vpb wetgeving

In 2018 zijn de brancheafspraken over de Vpb wetgeving voor overheidsondernemingen verder vormgegeven.

Lees Meer

Brancheafspraken Vpb wetgeving

Eind 2018 stonden nog enkele belangrijke punten open. Verwachting is dat de brancheafspraken begin 2019 gereed zijn.

Meer informatie in het VPB dossier

Monitoringsberaad WEEE

De NVRD neemt namens haar leden deel aan het monitoringsberaad WEEE. Dit beraad is in 2018 vijf keer bijeengekomen.

Lees Meer

Monitoringsberaad WEEE

Daarnaast is in 2018 gestart met het Plan van Aanpak 65% inzameling van AEEA. Dit is een speerpunt van het ministerie van I&W omdat Nederland met een inzamelpercentage van 47% nog ver verwijderd is van de Europese doelstelling van 65% die in 2019 behaald moet gaan worden. Om dit te realiseren is een programmamanager aangesteld die samen met een stuurgroep en een viertal werkgroepen er alles aan doet om de verschillende lekstromen in kaart te brengen en terug te dringen en om, waar nodig, de kaders te verbeteren. De NVRD neemt, mede namens VNG, deel aan de stuurgroep en is vertegenwoordigd in twee van de werkgroepen. Deze stuurgroep en werkgroepen komen iedere twee maanden bijeen.

Municipal Waste Europe

MWE vertegenwoordigd de NVRD’s van Europa in Brussel en is daarmee een belangrijk voorportaal, aangezien de milieuwetgeving hoofdzakelijk in Europa wordt gemaakt.

Lees Meer

Municipal Waste Europe

Belangrijke dossiers in 2018 waren:

  • De aanpassing van de Europese Afval kaderrichtlijn
  • De Europese Plastic Strategy
  • De Europese richtlijn voor eenmalige plastic producten
  • De aanpassing van richtlijnen voor afvalverwerkingsinstallaties
  • EVOA

Aangezien plastic in Europa en in veel landen een ‘hot-topic’ is geworden en er ook in Europa-beleid en wetgeving over wordt gemaakt, is er binnen MWE een nieuwe expertgroep over plastic tot stand gebracht waarvoor de NVRD de voorzitter levert (Maarten Goorhuis). Namens MWE heeft deze ook deelgenomen aan een conferentie waar de Europese Plasticindustrie haar circulaire plannen heeft ontvouwd.

Meer informatie: https://www.municipalwasteeurope.eu/

Ondersteuning VNG in Plastic Strategy

De Nederlandse burgemeester van Weststellingwerf, André van de Nadort, heeft voor het Europe Committee van de Regio’s, waarin de lokale en regionale overheden van Europa zijn vertegenwoordigd, advies uitgebracht over de Europese Plastic Strategy.

Lees Meer

Ondersteuning VNG in Plastic Strategy

Bij het opstellen van dit advies heeft de NVRD de inhoudelijke ondersteuning ingebracht en ook de expert geleverd voor de Europese bijeenkomsten waarin dit advies is behandeld. Zie ook: https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-925-2018